https://www.high-endrolex.com/10

https://www.high-endrolex.com/10

Obchodní podmínky

https://www.high-endrolex.com/10

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE SLUŽEB HOTELU ZVÍKOV

Všeobecné obchodní podmínky vymezují vztahy s osobami nebo partnery, se kterými není uzavřena dvoustranná obchodní smlouva.

Předmět všeobecných podmínek

 1. ARABELLA SERVICES, s.r.o, Slezská 1357/1, Praha 2, 12000, zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124842 (dále jen Hotel) vydávají tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb – ubytování, stravování, wellness a jiných doplňkových služeb (dále jen služby) Klientům, které upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti Hotelu a Klientů.
 2. Smluvní vztahy, které nejsou upravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb., v platném znění) a obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb., v platném znění).

I. OBJEDNÁVÁNÍ POBYTŮ V HOTELU ZVÍKOV

 1. Objednat pobyt v zařízení HOTEL ZVÍKOV lze písemnou formou (poštou, faxem, e-mailem nebo vyplněním a odesláním formuláře na rezervačních portálech.
 2. Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením oprávněné osoby ze strany zařízení HOTEL ZVÍKOV a nebo písemným potvrzením třetích stran (rezervační portály)
 3. Rezervace a objednání pobytu může být přijato a potvrzeno take osobně nebo telefonicky na základě uvedení čísla platné kreditní karty jako garance. V případě nečerpání služeb bude účtován poplatek dle stornovacích podmínek.
 4. On-line rezervace je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace.

II. ZÁVAZNÁ REZERVACE

 1. Závaznou rezervací se rozumí závazek ubytovatele rezervovat pro ubytovaného dohodnutý počet ubytovacích míst na dohodnutý termín a zároveň závazek ubytovaného této rezervace v dohodnutou dobu využít, případně zaplatit ubytovateli stornovací poplatek v případě, že svou závaznou rezervaci zruší, nebo jí využije jen z části.
 2. Při závazné rezervaci může ubytovatel po ubytovaném požadovat předem složení zálohy ve výši 50 až 100 % celkové ceny.
 3. Stornovací poplatky představují náhradu škody způsobenou ubytovateli při zrušení závazné rezervace a činí:

Stornopoplatky pro skupiny – 5 a více pokojů:

Počet dnů před nájezdem skupiny

% storno poplatek z celkové částky

Více – 31 dnů

0%

 30 – 15 dnů

50%

  14 – 0 dnů

100%

 

Stornopoplatky u 4 a vice nocí pro individuály:

Počet dnů před nájezdem

% storno poplatek z celkové částky

Více – 31 dnů

0%

30 – 11 dnů

50%

10 – méně dnů

100%

 

Stornopoplatky pro individuály u pobytů do 3 nocí - TOP termíny (Velikonoce, Silvestr, letní sezona květen - září):                                               

Počet dnů před nájezdem

% storno poplatek z celkové částky

Více – 14 dnů

0%

13 – 7 dnů

50%

6 – méně dnů

100%

              

Zálohová faktura u skupin a pobytů na vice než 4 noci Vám bude zaslána se splatností měsíc před příjezdem klienta. Tato záloha bude ve výši 50% objednaného objemu ubytování. Zbylá částka bude fakturována týden před nástupem pobytu hosta. Týden před nástupem hosta Vám bude vystavena platba také u krátkodobých pobytů (do 3 nocí).

 1. Ubytovatel nedělá předautorizace a všechny zálohy jsou splatné dle stornovacích podmínek. V případě nedodržení stornovacích lhůt klientem a zrušení rezervace, zálohy již zaplacené jsou nevratné z jakéhokoliv důvodu zrušení. V případě garance kartou má hotel právo dle tohoto ujednání, stáhnout si požadovanou částku z karty klienta.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu pobytu může klient uhradit v recepci zařízení HOTEL ZVÍKOV při příjezdu v hotovosti nebo kreditní kartou. Přijímáme nejvíce rozšířené typy kreditních karet (seznam kreditních karet, kterými je možno hradit cenu pobytu je k dispozici na recepci HOTEL ZVÍKOV).
 2. Cenu pobytu může klient před příjezdem převést bankovním převodem na bankovní konto vybraného hotelu HOTEL ZVÍKOV, to vše jedině po předchozí domluvě s ubytovatelem a vzájemném odsouhlasením obou stran. Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu v recepci hotelu.
 3. V cenách je zahrnut poplatek (ubytovací, lázeňský, atd.), který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného městského úřadu.
 4. Při platbě pobytu, zarezervovaného prostřednictvím on-line rezervace je třeba postupovat následovně: jako garanci on-line rezervace je třeba uvést číslo kreditní karty nebo zvolit formu bankovního převodu. Údaje o kreditní kartě jsou dostupné pouze hotelu, ve kterém si klient rezervuje pokoj a karta bude použita k případnému strženému storno poplatku při nedodržení smluvních podmínek. V případě využití formy bankovního převodu klient obdrží "zálohový list" se splatností 3-14 dní.
 5. V případě, že si host zarezervuje ubytovací kapacitu s dobrovolným výběrem nevratné ceny, tato částka je ubytovatelem ihned po vytvoření rezervace stržena z karty hosta a je nevratná v jakémkoliv případě zrušení rezeravce.
 6. V případě, že z časových důvodů nebude možné zaplatit pobyt předem, je možné po dohodě pobyt uhradit na místě (platební kartou nebo platbou v hotovosti). Úhrada pobytu musí být provedena na recepci Hotelu, a to před poskytnutím první služby.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA
 2. Uzavřením smlouvy o ubytování získává klient právo na běžné užívání najatých prostor, zařízení ubytovacího podniku, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat, a na běžnou obsluhu. Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými hotelovými směrnicemi anebo předpisy pro hosty (domovní řád).
 3. Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.
 4. Klient je povinen, nejpozději v okamžiku odjezdu, zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty
 5. Klient ručí ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele.
 1. V případě, že nebude kreditní karta hosta platná, či nebude možné z ní strhnout peníze, host je povinen do 2 dnů informovat ubytovatele a dodat nové číslo karty. V případě nedodání nové karty může ubytovatel rezervaci zrušit bez dalšího odkladu.
 2. Klient je povinen při příjezdu do hotelu vyplnit registrační lístek se všemi jeho náležitostmi a podepsat se jako souhlas s poskytnutím těchto správných údajů.
 3. Klient má povinnost ajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18-ti let bez jeho doprovodu,
 4. Klient má povinnost dostavit se včas a na místo čerpání sjednaných služeb, přičemž se Klient v den nástupu prokáže na recepci průkazem totožnosti, potvrzením objednávky Hotelem a dokladem o zaplacení služeb,
 5. Klient má povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních klientů, Hotelu, poskytovatelů služeb a uhradit případnou škodu, kterou Klient způsobil Hotelu nebo ostatním poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb.

 

V. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE

 1. Ubytovatel může klientovi resp. hostům poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostor (prostory) stal/y (je/sou) nepoužitelné, kdy si právě ubytovaní hosté prodlouží pobyt, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné vícenáklady na náhradní ubytování jsou k tíži ubytovatele.
 2. Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.
 3. Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.
 4. Ubytovatel má právo při rezervaci větší skupinky požadovat vratnou zálohu na případné škody způsobené během pobytu. Pokud se během pobytu poškodí zařízení, majetek, veřejné prostory hotelu, nebo host způsobí svým nepatřičným chováním neobvyklé škody vedoucím k většímu nebo složitejšímu úklidu, úkonu, opravě – má ubytovatel právo strhnout si příslušnou částku z této poskytnuné zálohy.
 5. Ubytovatel má právo a povinnost ubytovat všechny hosty pouze na základě platného osobního průkazu, tzn, na základě občanského průkazu a nebo cestovního pasu

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA, STORNOPOPLATKY

Individuálové:

  • v období 4 a vice dní předem 0%
  • v období 3-0 dní předem 100 % z celkové ceny rezervace

Skupinky 5 a vice pokojů:

  • v období 31 a vice dní předem 0 %
  • v období 30-8 dní předem 50 %
  • v období 7-0 dní předem 100 %

Hotel může odstoupit od potvrzené objednávky z důvodů závažného porušení povinností Klienta (např. neuhrazení včas a v plné výši ceny objednaného pobytu a služeb), stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, a to bez nároku na další plnění.

V případě, že host neposkytne nové číslo kreditní karty na vyžádání ubytovatelem v případě, že s dosavadní kartou jsou komplikace (není platná, nekrytá částka atpod.), ubytovatel může okamžitě rezervaci bez dalšího prodlení zrušit.

VII. DÁRKOVÉ POUKAZY

 1. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí pouze po dobu trvání uvedenou na poukazu.

VIII. ZMĚNY SLUŽEB

 1. Nabízené služby v zařízeních HOTEL ZVÍKOV se mohou v průběhu roku měnit. Klient je povinen řídit se aktuální nabídkou služeb .
 2. Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb v průběhu pobytu (ubytování, stravování, wellness služby) ubytovatel neposkytuje žádnou finanční náhradu.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2020. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.
 2. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem.

 

https://www.high-endrolex.com/10